Shri Vidhya Prapti Yantram | श्री विद्या प्राप्ति यन्त्रम्

श्री विद्या प्राप्ति यंत्रम | Shri Vidhya Prapti Yantram,.....Shri Vidhya Prapti  Yantram will be very effective and supportive for ya!........ 

Continue ReadingShri Vidhya Prapti Yantram | श्री विद्या प्राप्ति यन्त्रम्

Shri Mahamrityunjaya Shiva Yantram | श्री महामृत्युंजय शिव यन्त्रम्

Shri Mahamrityunjaya Shiva Yantram | श्री महामृत्युंजय शिव यन्त्रम् , ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् | उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||, Shri Mahamrityunjaya Shiva Yantram, ….

Continue ReadingShri Mahamrityunjaya Shiva Yantram | श्री महामृत्युंजय शिव यन्त्रम्